Teme secundare și principii orizontale

Proiectul  Acces la carieră de succes – Pilonul II vine în completarea educației universitare, sprijinind tranziția studenților pe piața muncii, urmărind respectarea principiilor orizontale și a temelor secundare pentru asigurarea unui cadru echitabil și stabil în tranziția acestora către o carieră în domeniul financiar-contabil.

Astfel, vom avea în vedere implementarea următoarelor principii orizontale și  teme secundare:

Inovarea socială

  • Presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale;
  • Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale;      
  • Inovarea socială are o importanță deosebită mai ales în contextul inițiativelor din domeniul incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, având în vedere faptul că acestea vizează cu prioritate comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
  • În cadrul proiectului se au în vedere următoarele: consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri și implicarea actorilor economici în procesul de orientare și planificare în carieră a studenților; valorificarea învățării practice în contexte non-formale și inovative, prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale, competențe transversale.

 Dezvoltarea durabilă

  • Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020, precum și prin Inițiativa privind locurile de muncă verzi, orientarea către o economie a UE competitivă și cu emisii scăzute de carbon are implicații inclusiv din perspectiva formării profesionale inițiale a forței de muncă;
  • Integrarea principiului dezvoltării durabile în cadrul proiectului se va putea realiza prin: abordarea acestui principiu în cadrul campaniilor de informare și conștientizare derulate, includerea aspectelor privind dezvoltarea durabilă în cadrul stagiilor de învățare la locul de muncă, ateliere tematice, implementarea principiului în fiecare dintre etapele de derulare a proiectelor, etc.

Egalitatea de șanse și non-discriminarea

  • Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip, precum și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Toate acestea constituie elemente –cheie în implementarea proiectului, în special în ceea ce privește selecția și recrutarea grupului-țintă și implicarea acestuia in activități;
  • Având în vedere identificarea dificultăților de acces și participare la formare profesională inițială în special în rândul persoanelor din mediul rural și al celor aparținând minorității roma, Proiectul Acces la cariera de succes – Pilonul II accentuează importanța sprijinirii cu deosebire a acestor categorii de persoane.

Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale

  • Tehnologia influențează aproape fiecare aspect al vieții publice, private sau profesionale. Pentru fiecare persoană, consecința naturală a inovării tehnologice este cerința pentru noi tipuri de competențe. Cu toate acestea, dezvoltarea competențelor nu are un ritm la fel de accelerat precum evoluția tehnologiei, ceea ce creează adesea situații paradoxale: milioane de șomeri, în condițiile în care un număr mare de companii semnalează dificultăți în a recruta personal cu competențe TIC și, implicit, un număr mare de locuri de muncă vacante în acest domeniu. În plus, nevoia de competențe digitale există în aproape toate domeniile: tehnic, economic, medical, artă și arhitectură, etc. și continuă să se extindă. Prin urmare, fiecare persoană trebuie să dețină cel puțin competențe digitale de bază pentru a munci, a învăța și a participa activ în societate. Activitățile prevăzute în proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul II contribuie la dezvoltarea competențelor digitale necesare studenților, în formarea lor pentru a deveni viitori angajați sau chiar antreprenori în domeniul financiar-contabil. Proiectul include un program de formare competențe digitale prin webinarii și tutoriale destinate studenților înscriși. Alături de efectele pozitive asupra nivelului și a calității competențelor, abilitarea pentru utilizarea TIC ar putea influența pozitiv, de asemenea, participarea ulterioară la învățarea pe tot parcursul vieții.

Totodată, proiectul Acces la carieră de succes – Pilonul II se focusează pe structura grupului-țintă care va ține cont de principiile egalității de șanse, iar în etapa de implementare indicatorii vor fi monitorizați inclusiv la nivel de subdiviziuni:

Studenți aparținând minorității rome; Studenți din mediul rural; Studenți netradiționali; Studenți SEN (cu cerințe educaționale speciale).

Minimum 20 % dintre studenți vor proveni din subcategoriile: Studenți aparținând minorității rome; Studenți din mediul rural; Studenți SEN (cu cerințe educaționale speciale)

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă pentru cel puțin 322 de studenți înmatriculați în sistemul de învățământ superior (ISCED 6 și 7), cu domiciliul în regiuni mai puțin dezvoltate ale României, prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică și programe de învățare la locul de muncă realizate preponderent la potențiali angajatori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și/sau domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Skip to content